Wettelijke aantekeningen

1. Presentatie van de website

Op grond van artikel 6 van de Franse Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie volgen hieronder de namen van de tussenkomende partijen in het kader van de realisatie en het onderhoud van de website www.lesblachas.com.

Eigenaar: SASU Domaine des Blachas - 2590, Route du Chassel - 07150 Salavas - France - Siret : 808 690 028 00010
Hoofd Publicatie: Peter Becquet
Webmaster en hostingprovider: Indigo Theory - Quartier du Roméjac - 30430 Barjac - France


2. Algemene voorwaarden van het gebruik van de website en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.lesblachas.com impliceert een volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website www.lesblachas.com wordt derhalve verzocht de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Domaine des Blachas kan echter besluiten de toegang tot de website www.lesblachas.com te onderbreken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, maar zal echter alles in het werk stellen om de data en tijdstippen van de interventie vooraf aan de gebruikers te communiceren.
De website www.lesblachas.com wordt regelmatig geactualiseerd door verantwoordelijke Peter Becquet. Op dezelfde wijze kunnen ook de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd. Deze zijn evenwel bindend voor de gebruiker die derhalve wordt verzocht er zo vaak mogelijk kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

De website www.lesblachas.com heeft als doel informatie te verschaffen met betrekking tot alle activiteiten van de onderneming. Domaine des Blachas tracht de informatie op de website www.lesblachas.com zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Domaine des Blachas kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor nalatigheden, onjuistheden en gebreken in actualiseringen die worden uitgevoerd door Domaine des Blachas zelf of door derden.
Alle informatie op de website www.lesblachas.com wordt geleverd onder voorbehoud en is onderhevig aan veranderingen. De informatie op de website www.lesblachas.com is overigens niet volledig. De informatie wordt namelijk aangeboden onder voorbehoud van wijzigingen die kunnen worden aangebracht vanaf het moment dat de informatie online staat.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website maakt gebruikt van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe de website te bezoeken met actuele apparatuur, zonder virussen en met een hedendaagse, geactualiseerde browser.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen

Domaine des Blachas is eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten en behoudt het gebruiksrecht op alle onderdelen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, beelden, grafische elementen, logo's, video's, iconen en geluiden.
Elke reproductie, weergave, wijziging, openbaarmaking, aanpassing van alle of een gedeelte van de elementen van de website, op welke wijze dan ook, is verboden, mits vooraf schriftelijke toestemming is gevraagd aan Domaine des Blachas.
Ongeoorloofd gebruik van de website of van enig onderdeel ervan zal beschouwd worden als een vervalsing en zal vervolgd worden conform de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Wet op het intellectuele eigendom.

6. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Domaine des Blachas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan materiaal van de gebruiker tijdens een bezoek aan de website www.lesblachas.com, en die voortvloeit uit ofwel het gebruik van een materiaal dat niet voldoet aan de specificaties onder punt 4, ofwel uit een bug of incompatibiliteit.
Domaine des Blachas kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (bijv. het mislopen van een zakelijke overeenkomst) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.lesblachas.com.
Webformulieren (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactvenster) staan ter beschikking aan de gebruikers. Domaine des Blachas behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle informatie in deze formulieren te verwijderen als deze strijdig is met de Franse wetgeving, in het bijzonder op het gebied van gegevensbescherming. Domaine des Blachas behoudt zich tevens de mogelijkheid voor de gebruiker civiel en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, via welke drager dan ook (tekst, fotografie …).

7. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden de persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Tijdens een bezoek aan de website www.lesblachas.com kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd: de URL van de linken via welke de gebruiker de website www.lesblachas.com heeft bereikt, de internetprovider van de gebruiker en het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.
In ieder geval zal Domaine des Blachas slechts de persoonsgegevens van de gebruiker bewaren die nodig zijn voor de aangeboden diensten door de website www.lesblachas.com. De gebruiker stelt deze informatie welbewust ter beschikking wanneer hij/zij zelf overgaat tot de invoer ervan. De gebruiker van de website www.lesblachas.com wordt geattendeerd op het al dan niet verplichte karakter van de gevraagde informatie.
Conform de bepalingen in de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht op inzage, rectificatie en bezwaar van zijn/haar persoonsgegevens door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document en met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.
Persoonsgegevens van de gebruiker van de website www.lesblachas.com worden op geen enkele wijze gepubliceerd, uitgewisseld met, doorgezonden, afgestaan of verkocht aan derden zonder medeweten van de gebruiker. Alleen bij een eventuele verkoop van Domaine des Blachas en haar rechten kan deze informatie worden doorgegeven aan de eventuele nieuwe eigenaar die op zijn beurt gehouden is aan dezelfde verplichting met betrekking tot de gegevens van de gebruiker van de website www.lesblachas.com.
De website www.lesblachas.com is aangemeld bij de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés; Franse nationale commissie voor informatica en vrijheid) onder nummer ####
De databases zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databases heeft vervangen.

8. Hypertekstlinks en cookies

De website www.lesblachas.com bevat een aantal hypertekstlinks naar andere websites die geplaatst zijn met toestemming van Domaine des Blachas. Domaine des Blachas is echter niet in staat de juistheid van deze sites te controleren en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor deze informatie.
Tijdens het navigeren op de website www.lesblachas.com is het zeer waarschijnlijk dat er cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de gebruiker niet identificeert, maar dat informatie met betrekking tot de navigatie van een computer op een website registreert. De aldus verkregen gegevens hebben tot doel een later bezoek aan de site te vereenvoudigen en hebben ook de taak om het meten van bezoeken mogelijk te maken.
Het blokkeren van de installatie van cookies kan ervoor zorgen dat bepaalde diensten onbereikbaar worden. De gebruiker kan zijn/haar computer echter op de volgende manier instellen om de installatie van cookies uit te schakelen:
In Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram rechtsboven in vorm van een rad)/internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met OK.
In Firefox: klik boven in het venster van de browser op de button Firefox en ga naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel Firefox zal in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor de geschiedenis. Ontvink Cookies van websites accepteren om de cookies te deactiveren.
In Safari: Klik rechtsboven in de browser op het pictogram van het menu (rad). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie Privacy op Instellingen voor content. In de sectie Cookies kunt u de cookies blokkeren.
In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het pictogram van het menu (drie horizontale streepjes). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie Privacy op Voorkeuren. Op het tabblad Privacy kunt u de cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van rechtsbevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.lesblachas.com is onderworpen aan het Franse recht. Behandeling geschiedt alleen door de bevoegde rechtbanken van Privas.

10. De belangrijkste relevante wetten

Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden. Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst

Gebruiker: De gebruiker die verbinding maakt met internet en bovengenoemde website bezoekt.
Persoonsgegevens: "de gegevens die identificatie, in welke vorm dan ook, van fysieke personen mogelijk maken waarop de gegevens betrekking hebben" (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).